Algemene voorwaarden

  1. Inleidende bepaling
Onderliggende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de verkochte producten door D Group bvba, verder vernoemd als duRocher, met uitsluiting van alle andere voorwaarden (tenzij bij uitdrukkelijke schriftelijke afwijking en in onderling overleg tussen de partijen). Het loutere feit van het plaatsen van een bestelling op de website www.durocher.eu leidt tot de aanvaarding van de onderliggende verkoopsvoorwaarden. D Group bvba (BTW identificatienummer: 0881976161) is gelegen te President Kennedypark 29A, 8500 Kortrijk in België. Er kan contact worden opgenomen via info@dgroup.be, in dringende gevallen kan gebruik gemaakt worden van het telefoonnummer 056/ 98 08 98.
 
  1. Aanvaarding van de voorwaarden
De cliënt erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart – door het plaatsen van een bestelling – deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden. Wegens belangrijke informative omtrent de producten en procedures raadt duRocher alle klanten zorgvuldig de algemene voorwaarden na te lezen vooraleer bestellingen te plaatsen.
 
  1. Prijs
Alle prijzen aangegeven op de productfiches zijn uitgedrukt in euro (€) per producteenheid en zijn inclusief alle taksen, inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.
De totaalprijs in de bestelbevestiging is de definitieve prijs van de bestelde producten inclusief taksen, BTW, kosten voor hantering, kosten voor verpakking, kosten voor bewaring en kosten voor verzending van deze producten.
De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de registratie van de bestellingen, onder voorbehoud van beschikbaarheid. duRocher behoudt het recht om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. Er kunnen fouten optreden in de definitieve prijsweergave, hierbij behoudt duRocher zich het recht om bij kennelijk onredelijke prijzen de bestelling aan te passen in samenspraak met de consument.
 
  1. Bestelling
Enkel handelingsbekwame personen naar het Belgische recht kunnen een bestelling plaatsen.
duRocher kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de Klant zijn begaan tijdens het ingeven van de bestemmingsgegevens (leveringsadres, facturatie-adres inclusief) en die vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren kunnen veroorzaken.
De bestellingen worden rechtstreeks uitgevoerd op de site duRocher. Elke bestelling houdt de aanvaarding van de prijzen en de productbeschrijvingen in. De registratiesystemen tijdens het bestelproces vormen een bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.
Na ontvangst van de bestelling stuurt duRocher een bevestiging naar de Klant om de aanvaarding van zijn bestelling te bevestigen naar het door hem meegedeelde e-mailadres. De verkoop is pas gesloten zodra de bevestiging van de bestelling werd verzonden.
duRocher behoudt het recht om elke bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant met wie een geschil zou bestaan met betrekking tot de betaling van de lopende of een eerdere bestelling of met betrekking tot het ongepast of verboden gebruik van de bestelde producten.
Verder behoudt duRocher het recht om bestellingen te weigeren zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen wanneer problemen worden vastgesteld met de werking van de site, met inbegrip van pogingen tot fraude of het omzeilen van de ingevoerde veiligheidsprotocollen.
 
 
  1. Levering
Na bevestiging van de levering en aanvaarding van de betaling van de transactie door Multisafepay worden de producten verzonden door duRocher naar het leveringsadres door de Klant aangegeven tijdens het bestelproces. Alvorens een product te gebruiken, moet de Klant kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden die staan op de eventueel bijgeleverde bijsluiter, indien er zich geen bijsluiter bevindt bij het product dient de klant kennis te nemen van de informative die zich op de website bevindt om het product op een juist wijze in te nemen.
De aangegeven levertermijnen worden louter ter indicatie gegeven. Ze stemmen overeen met de gebruikelijke termijnen voor verwerking en levering. duRocher kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een laattijdige verzending.
In geval van een bestelling van artikelen die op verschillende data leverbaar zijn, afhankelijk van hun beschikbaarheid, wordt de leveringstermijn van de bestelling gebaseerd op de langste termijn. duRocher behoudt echter de mogelijkheid om de levering onder te verdelen. De deelname in de verwerkings- en verzendkosten zal slechts voor één verzending gefactureerd worden. In dit geval wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht.
Door het plaatsen van een bestelling, engageert de client zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van duRocher kan in dat opzicht niet spelen.
duRocher kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de fouten begaan door de Klant in het leveringsadres en de vertraging in de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren die deze fouten kunnen veroorzaken.
In geval een fout in het leveringsadres waardoor levering niet mogelijk is, moet de Klant een nieuwe levering afspreken met de transporteur. De bijkomende kosten zijn dan voor rekening van de Klant.
Indien een pakje niet in ontvangst wordt genomen ondanks verschillende bezoeken van de transporteur wordt het teruggestuurd naar duRocher. De bestemmeling ontvangt dan een e-mail. Een bijkomende levering kan gevraagd worden door de Klant die instaat voor de kosten ervan (zelfs indien de eerste verzending gratis was).
Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en controleren of de geleverde producten overeenstemmen met de geplaatste bestelling. Hierbij dient de klant ten alle tijden te controleren of er zich geen gebreken bevinden aan het product en de inhoud ervan. In de hypothese dat één of meerdere bestelde producten gebrekkig of beschadigd zijn, moet de cliënt of de bestemmeling onmiddellijk het noodzakelijke voorbehoud formuleren aan de vervoerder op moment van de levering. In dit geval mag er absoluut geen gebruik gemaakt te worden van de geleverde producten.
 
  1. Aansprakelijkheid
6.1. duRocher kan in geen enkel geval en op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor schade van allerlei aard die kan resulteren uit een slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.
6.2. De aansprakelijkheid van duRocher kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.
6.3. De aansprakelijkheid van duRocher bvba zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto's gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de data-sheets zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren. duRocher kan in geen geval worden aansprakelijk gesteld voor het verkeerd innemen van de producten geleverd door duRocher. Elke product dient uitermate zorgvuldig genomen te worden door het doelpubliek waarvoor het product bestemd is. De in te nemen hoeveelheid in geen geval overschrijden. Indien de consument een vermoeden heeft negatieve effecten te ondervinden bij het inname van het product dient de consument ten alle tijden advies te vragen aan een arts vooraleer het product te gebruiken. De producten mogen in geen geval genomen worden door personen die gevoelig zijn aan de actieve bestandsdelen, waarbij eveneens kinderen en zwangere vrouwen in geen geval gebruik mogen maken van de producten aangeboden door duRocher, behalve in het geval dat duRocher dit uitdrukkelijk vermeld op de verpakking van het desbetreffend product. Bij elke twijfel over de juiste manier van inname van het product dient de consument zich te informeren bij een arts. Bij het leveren van het product dient de consument ten alle tijden zorgvuldig het product, met inbegrip de inhoud, te inspecteren op onregelmatigheden. In geval er toch onregelmatigheden zijn dient de consument dringend contact op te nemen met duRocher om het probleem te melden. In dit geval mag de consument op geen enkele wijze gebruik maken van het product om schade te vermijden aan zichzelf te vermijden. Elke product van duRocher dient slechts op die wijze gebruikt te worden zoals deze op de verpakking wordt weergegeven.
6.4 De informatie en de gezondheidsadviezen op de site zijn in geen geval bedoeld om een consultatie bij een arts te vervangen. duRocher kan in geen geval, en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou kunnen voortvloeien uit een slechte werking of een slecht gebruik van de verhandelde producten. De producten die beschikbaar zijn voor verkoop voldoen aan de van kracht zijnde Belgische wetgeving. De aansprakelijkheid van duRocher kan niet worden ingeroepen bij niet-naleving van de wetgeving van het land waarin de producten worden geleverd. De bijsluiters die gepubliceerd staan in de productfiches worden louter ter informatie gegeven. De informatie op de productfiches is louter van indicatieve titel. De Klant engageert zich om ten alle tijden de arts te raadplegen bij twijfel over de inname van het product. In elk geval zal de eventuele aansprakelijkheid van duRocher uitsluitend gelimiteerd zijn tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop. duRocher heeft alle nodige stappen ondernomen, en blijft ondernemen, om zich te verzekeren van de betrouwbaarheid van de informatie en de correcte voorstelling van de producten op deze site, waardoor duRocher niet aansprakelijk kan worden gesteld voor fouten, weglatingen of voor resultaten die verkregen kunnen worden door een slecht gebruik van de site. De foto’s van producten op de site worden louter ter informatie gegeven. Een wijziging van de inhoud of verpakking van een product kan in geen geval worden ingeroepen in geval van afwijking ten opzichte van de foto beschikbaar op de site. In geen enkel geval kan duRocher verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De Klant blijft exclusief aansprakelijk voor de gegevens die hij meedeelt via de formulieren die hij invult op het moment van de bestelling.
 
  1. Herroepingsrecht consumenten
Bij aankoop van een product op de officiële website van duRocher (www.durocher.eu) hebt u het recht om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de betaling door de verkoper of ontvangst van het product door de consument. Het product dient slechts in die mate uitgepakt te zijn om te kunnen beoordelen of hij het gewenste product heeft ontvangen. Om evidente redenen kunnen we dus geen voedingsproducten terug nemen waarvan de verzegeling verbroken is. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht komen er ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening. Als u het bedrag al betaald hebt zal deze door duRocher zo spoedig mogelijk terugbetalen, dit uiterlijk binnen 30 dagen na het ontvangst van de herroeping.
 
  1. Beschikbaarheid
Ons productaanbod en onze prijzen gelden zolang ze zichtbaar zijn op de site, zolang de voorraad strekt.
Indien een product tijdelijk onbeschikbaar is na het plaatsen van de bestelling informeert duRocher de Klant over de leveringstermijn via e-mail. Indien de Klant niet tevreden is met de termijn, kan hij ervoor kiezen zijn bestelling te wijzigen of te annuleren.
 
  1. Gebruik van de website en privacy
In geen geval kan duRocher aansprakelijk worden geval voor schade die voortvloeit uit foutieve, of niet geleverde, informatie verschaft op de website. In geen geval mag
 
  1. Toepasselijk recht - Geschillen
De geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet. Alle contractuele of andere relaties tussen duRocher en de Klant zijn onderworpen aan de Belgische wet. Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de cliënt en duRocher zich er toe om – alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen – de mogelijkheid te onderzoeken om tot een minnelijke schikking te komen. Elke vraag over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de niet-uitvoering van deze Algemene voorwaarden zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Kortrijk, ongeacht de plaats waar de producten worden geleverd of waar de Klant gedomicilieerd is. Dat geldt voor alle types procedures.
 

duRocher Europe

Hoofdkantoor duRocher
D Group bvba (BE0881976161)
President Kennedypark 29A
8500 Kortrijk, België
+32(0)56/98.08.98
info@durocher.eu

duRocher

Mijn account

Klantenservice

› Retourneren 


Contact

©2017 duRocher